kancelaria prawna

Radcowie prawni I. Gogolewska i K. Zagrobelny

Nasza kancelaria jest miejscem, gdzie uzyskają Państwo profesjonalne i przede wszystkim pomocne porady prawne zarówno w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego, jak i prawa podatkowego. Nasi prawnicy to profesjonaliści, którzy służą na co dzień swoim doświadczeniem oraz wiedzą nie tylko klientom indywidualnym, ale również przedsiębiorcom. Dzięki temu, że pracujący w kancelarii prawnicy, to prawdziwi eksperci, mogą oni reprezentować naszych klientów przed sądem w sprawach rodzinnych lub spadkowych. Przygotują również i dostarczą wszelkie dokumenty urzędowe, które będą Państwu niezbędne. Przejmiemy wszystkie Państwa obowiązki, co do których będziemy upoważnieni, tak aby rzetelnie i w sposób kompletny wykonać zlecenie. Miejscem naszej pracy jest Wrocław, dlatego też zapraszamy wszystkich potrzebujących fachowej porady prawnej oraz pomocy wykwalifikowanych, doświadczonych oraz profesjonalnych prawników. Zapraszamy do kontaktu mailowego i telefonicznego!

adwokat wrocław

Klientom indywidualnym oferujemy:

• udzielanie bieżących porad i konsultacji;

• przygotowywanie i opiniowanie umów (m. in. nabycia nieruchomości, zabezpieczających, o dzieło, zlecenia, najmu, dzierżawy, leasingu, deweloperskich, o roboty budowlane) ;

• sporządzanie opinii prawnych;

• reprezentację w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym w sprawach rodzinnych, spadkowych, lokalowych;

• redagowanie pism i skarg w związku z działalnością organów administracji publicznej oraz jednostek samorządu terytorialnego;

• ocenę sytuacji prawnej wynikającej z zawartych umów;

 

Prowadzimy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych poprzez:

• doradztwo w zakresie prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego i podatkowego;

• opracowywanie oraz opiniowanie projektów umów;

• ocenę sytuacji prawnej wynikającej z zawartych kontraktów;

• reprezentację w postępowaniu sądowym przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi;

• sporządzanie opinii prawnych;

• zakładanie i rejestrację spółek prawa handlowego, tworzenie dokumentów organów spółek, dokonywanie zmian w KRS, przekształcanie i likwidację spółek;

• przeprowadzanie postępowania w sprawie ogłoszenia upadłości podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;

zespół adwokatów kancelarii prawnej

Iwona Gogolewska

• egzamin sędziowski w 1983r.,
• radca prawny od 1985r.,
• poprzednio zatrudniona min. w Urzędzie Miejskim Wrocławia,
• specjalistka w zakresie prawa nieruchomości, prawa zobowiązań,

Krzysztof Zagrobelny

•dr nauk prawnych,
•nauczyciel akademicki-adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego Uniwersytetu Wrocławskiego,
•egzamin sędziowski w 1984r.,
•radca prawny od 1986,
•specjalista z zakresu prawa gospodarczego (w tym prawa spółek i kontraktów), prawa podatkowego oraz prawa budowlanego,
•autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego i handlowego, w tym m. in. współautor komentarza do Kodeksu Cywilnego pod red. E. Gniewka oraz współautor podręcznika akademickiego Podstawy prawa cywilnego pod red. E Gniewka,

Izabela Biała

• aplikantka radcowska

 

prawnik wrocław

 

Kodeks cywilny. Komentarz. Red. Edward Gniewek. Wwa  2004, 2006, 2008, 2011, C.H. Beck (współautor).

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Red. J.Jezioro, Wwa 2010, C.H. Beck (współautor).

Podstawy prawa cywilnego. Red. Edward Gniewek. Wwa 2010 C.H. Beck (współautor).

 

ARTYKUŁY:

Kilka uwag o gwarancji zapłaty za roboty budowlane w ujęciu Kodeksu cywilnego, w:Współczesne problemy prawa prywatnego, Warszawa 2010, s. 691-702.

 
W sprawie szkody występującej pod postacią zwiększenia się pasywów poszkodowanego. Acta UWr.Prawo 2009 nr 308 s. 571-581,
 
O okolicznościach kształtujących odszkodowawczą odpowiedzialności dłużnika. Acta UWr.Prawo 2006 nr 300 s. 273-291,
 
Charakter prawny odpowiedzialności z art. 846 k.c. W: O źródłach i elementach stosunków cywilnoprawnych, Kraków 2000,  s. 397-426.
 
Klauzula rebus sic stantibus w prawie cywilnym. NP 1984 nr 1 s. 3-10.
 
O potrąceniu w postępowaniu nakazowym.  Monitor Prawniczy 2007 nr 15 s. 864-867.
 
O przesłankach potrącenia (art. 498 k.c.). Przegląd Sądowy 2005 nr 7/8 s. 42-56.
 
Kilka uwag w sprawie odsetek za opóźnienie. Monitor Prawniczy 2006 nr 11 s. 585-588.
 
W sprawie możliwości zaliczenia hoteli pracowniczych do zakładów podobnych do hoteli (art. 846 § 1 k.c.). Acta UWr.Prawo 1990 nr 186 s. 361-368.
 
Charakter prawny zobowiązania do naprawienia szkody na gruncie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. NP 1985 nr 10 s. 40-45.
 
Jeszcze o zobowiązaniu do naprawienia szkody orzekanym w postępowaniu w sprawach nieletnich. Pal. 1986 nr 7 s. 47-53.
 
Z problematyki odpowiedzialności cywilnej wynikającej z umowy nadzoru nad niepoczytalnym. NP 1986 nr 9 s. 51-58.
 
Zarobkowe utrzymywanie hotelu lub podobnego zakładu (art. 846 § 1 k.c.). Acta UWr.Prawo 1994 nr 238 s. 167-172,
 
Krzywda pozostaje krzywdą. [Dot. prawa pokrzywdzonego do dochodzenia zwrotu równowartości przedmiotu przestępstwa]. Gaz.Prawn. 1986 nr 15.
 
Kijem i pałką. Waluty i złotówki. Opodatkowanie waloryzacji pożyczki. Rzeczposp. 2001 nr 62.
 
 
GLOSY:
 
Glosa do uchwały SN z 10.07.2008r., III CZP 62/08. [Dot. Pojęcia straty jako elementu szkody w     rozumieniu  art. 361 § 2 k.c.) OSP 2010, nr 12, poz. 126 c.
 
Glosa do postanowienia SN z 19.XI.1998 r. III CZ 133/98. [Dot. osób uczestniczących w akcie umocowania; pełnomocnictwa procesowego]. OSP 1999 nr 12 poz. 217 c.
 
Glosa do wyroku NSA, OZ Wrocław z 21.XII.1995 r. SA/Wr 653/95. [Dot. podatku dochodowego i odliczeń]. OSP 1997 nr 10 poz. 197 a. (współautor)
 
Glosa do wyroku NSA, OZ Wrocław z 16.VI.1997 r. I SA/Wr 1642/96.  [Dot. dopłaty waloryzacyjnej z tytułu pożyczki; podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych]. OSP       1998 nr 7/8 poz. 132 a. (współautor)
 
 
Glosa do wyroku SW we Wrocławiu z 10.IV.1986 r. II CR 299/86. [Dot. art. 322 k.c.]. Acta UWr.Prz.Prawa i Admin. 1991 nr 27 s. 228-231. (współautor)
 
Glosa do uchwały SN z 14.XII.1984 r. III CZP 73/84. [Dot. dochodzenia w trybie art. 369 k.p.k. od Skarbu Państwa wydania równowartości dewiz uzyskanych przez sprawcę kradzieży] Pal. 1986 nr 12 s. 106-109.
 
Glosa do wyroku NSA z 21.I.1994 r. III SA 1059/93. [Dot. zwrotu opłaty skarbowej od umowy sprzedaży]. OSP 1999 nr 7/8 poz. 133 a.
 
Glosa do wyroku NSA, OZ Gdańsk z 9.II.2000 r. I SA/Gd 2036/97. [Dot. prawa podatkowego; nieuwzględnienia skutków czynności cywilnoprawnych]. OSP 2001 nr 10 poz. 153 a.
 
Glosa do wyroku NSA, OZ Łódź z 22.II.1995 r. SA/Ł 1548/94. [Dot. obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej]. OSP 1996 nr 7/8 poz. 132 aa.
 
Glosa do wyroku NSA, OZ Szczecin z 18.IV.1997 r. SA/Sz 323-324/96. [Dot. podatku dochodowego od osób prawnych od umowy dzierżawy; świadczenia nieodpłatnego jako przychodu]. OSP 1999 nr 11 poz. 193 a.
 
Glosa do wyroku SN z 1.02.2006 r. V CSK 86/05. [Dot. warunku zawieszającego; jednostronnego zwolnienia się dłużnika z zobowiązania]. OSP 2007 nr 2 poz. 13 c.
 
Glosa do wyroku SN z 12.XII.1997 r. II CKN 512/97. [Dot. zapłaty należności za towary i usługi w walucie umówionej]. OSP 1999 nr 4 poz. 81 c.
 
Glosa do wyroku SN z 13.11.2003 r. IV CK 202/02. [Dot. zwolnienia z długu]. OSP 2005 nr 6 poz. 75 c.
 
Glosa do wyroku SN z 17.XII.1984 r. IV PR 225/84. [Dot. niemożliwości świadczenia w sytuacji kryzysu gospodarczego]. OSPiKA 1986 poz. 168 p.
 
Glosa do wyroku SN z 18.01.2001 r. V CKN 1840/00. [Dot. wykonania świadczenia pieniężnego, wyrażonego w walucie obcej, w złotych polskich]. OSP 2003 nr 4 poz. 50 c.
 
Glosa do wyroku SN z 18.VII.1984 r. III CZP 42/84. [Dot. uprawnienia jednego z byłych małżonków do wytoczenia powództwa o opróżnienie wspólnie zajmowanego, na podstawie stosunku użyczenia, lokalu]. NP 1986 nr 6 s. 92-96.
 
Glosa do wyroku SN z 19.II.1999 r. II CKN 552/98. [Dot. umowy sprzedaży; pojęcia wydania rzeczy sprzedanej]. OSP 2001 nr 1 poz. 1 c.
 
Glosa do wyroku SN z 23.03.2006 r. IV CSK 89/05. [Dot. miarkowania kary umownej na wyraźny zarzut dłużnika; powagi rzeczy osądzonej przy powstaniu różnych roszczeń w ramach jednego stosunku prawnego]. OSP 2007 nr 6 poz. 66 c.
 
Glosa I do wyroku NSA OZ Wrocław z 11.IV.1994 r. SA/Wr 1861/93. [Dot. nakładów najemcy na adaptację lokalu; kosztów uzyskania przychodu]. Glosa 1996 nr 10 s. 14-16,
 
Glosa I do wyroku NSA z 19.IV.1995 r. SA 2136/94. [Dot. opłaty skarbowej od pożyczek udzielanych spółce].Glosa 1997 nr 5 s. 11-12,